Ta strona wykorzystuje cookies, aby pomóc nam świadczyć usługi wysokiej jakości. Korzystając z naszych usług, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie.

Regulamin obsługi zgłoszeń

 

 1. Centrum Sprzedaży i Serwisu 2GSM Sp. z o.o. (Punkt Serwisowy, PS) świadczy pogwarancyjne i gwarancyjne usługi serwisowe także w przypadku dostarczenia sprzętu przez Kuriera lub Pocztę Polską. Celem podjęcia się naprawy przez Punkt Serwisowy warunkiem koniecznym jest podłączenie do wysyłanego sprzętu wypełnionego formularza zlecenia naprawy. Wypełnienie formularza zlecenia naprawy jest możliwe tylko po akceptacji niniejszego regulaminu.
 2. Realizacja zleceń serwisowych w zakresie transportu urządzania od i do Klienta odbywa się na koszt zlecającego naprawę, na warunkach określonych przez 2GSM Sp. z o.o. Niezastosowanie się do wytycznych nadania przesyłki może spowodować obciążenie nadawcy wyższymi, standardowymi kosztami realizacji przesyłki kurierskiej poza ustalonymi warunkami umownymi. PS nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego transportu paczki przez firmę przewozową.
 3. Kosztorys usługi zostanie uzgodniony z Klientem drogą telefoniczną lub elektroniczną. W przypadku braku zgody na kosztorys, Klient zobowiązany jest pokryć koszty transportu przesyłki. Telefon zostanie odesłany przez PS do 3 dni roboczych do Klienta za pobraniem lub po dokonaniu wpłaty przez Klienta odpowiedniej kwoty na konto PS lub po uregulowaniu należności wobec PS w inny dopuszczalny w danym momencie przez PS sposób płatności.
 4. Planowane usługi mają charakter świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zleceniu naprawy (ponieważ konsument szczegółowo w formularzu ustala zakres usługi), a także świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (ponieważ dokonanie naprawy sprzętu ma charakter trwały), w związku z tym powołując się na Art. 10. Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów, Klientowi zlecającemu wykonanie w PS naprawy, nie przysługuje prawo odstąpienia od wykonanej usługi w terminie 10 dni od daty jej realizacji.
 5. W przypadku zgody na naprawę, po jej dokonaniu PS odeśle telefon do Klienta za pobraniem lub po dokonaniu wpłaty przez Klienta odpowiedniej kwoty na konto PS lub po uregulowaniu należności wobec PS w inny dopuszczalny w danym momencie przez PS sposób płatności.
 6. W przypadku nie uiszczenia należności za wykonaną usługę i uzgodnioną usługę, Punkt Serwisowy zastrzega sobie prawo do odmowy wydania telefonu Klientowi, aż do momentu zapłaty określonej kwoty.
 7. Nieodebranie sprzętu w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia naprawy lub dwukrotne nie odebranie przesyłki od firmy przewozowej, zgodnie z art. 180 K.C. w związku z art. 60 K.C., Punkt Serwisowy potraktuje jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony. Taka sytuacja jednak w żaden sposób nie pomniejsza ewentualnych zobowiązań Klienta wobec Punktu Serwisowego wynikających z wykonanych czynności serwisowych w telefonie Klienta.
 8. Punkt Serwisowy informuje, iż w przypadku naprawy pogwarancyjnej płyty głównej telefonu wykonywanej w PS lub Autoryzowanym Centrum Serwisowym danego producenta, może ona ulec uszkodzeniu i w rezultacie okazać się nienaprawialna. Uszkodzenie może wystąpić w przypadku wylutowywania i wlutowania elementów elektronicznych BGA gdzie możliwe jest uszkodzenie pól lutowniczych, a w rezultacie trwałe uszkodzenie telefonu i brak możliwości jego naprawy - w sporadycznych przypadkach może nastąpić pogorszenie stanu działania telefonu. Sytuacja ta może mieć również miejsce podczas wymiany oprogramowania, przyczyną może być wada ukryta układów pamięci. W takich przypadkach Punkt Serwisowy oraz Autoryzowane Centrum Serwisowe danego producenta nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe uszkodzenie telefonu.
 9. Punkt Serwisowy nie odpowiada przed Klientem, za inne usterki i wady ukryte występujące w telefonie w momencie oddawania aparatu do naprawy. Punkt Serwisowy wykonuje naprawę elementu i usterki wskazanej przez klienta w Zleceniu Naprawy i tylko na wykonaną przez siebie usługę udziela gwarancji (z wyłączeniem punktu 10). Punkt Serwisowy jednoznacznie wyklucza założenie i tezę, że telefon z pominięciem usterki zgłoszonej w Zleceniu Naprawy jest w pełni sprawny.
 10. Podczas wykonywanego zlecenia istnieje prawdopodobieństwo, że podczas naprawy zostanie stwierdzona dodatkowa usterka, o ewentualnej zmianie kosztów naprawy Punkt Serwisowy jest zobowiązany poinformować telefonicznie Klienta na podany przez niego numer w Zleceniu Naprawy. W przypadku, gdy klient nie wyrazi zgody na dodatkowe koszty, technik Punktu Serwisowego ma prawo odmówić wykonania wcześniejszego zlecenia, jednak nie zwalnia to Klienta z poniesienia kosztów Ekspertyzy w kwocie 50 zł brutto.
 11. W czasie procesu naprawy blokada SIM-LOCK może zostać przywrócona zgodnie z fabryczna specyfikacja telefonu. Również język w menu telefonu może zostać przywrócony do stanu zgodnego z kodem produktu telefonu - czyli możliwa jest zmiana języka na taki jaki został dla danego telefonu przewidziany.
 12. Klient wyraża zgodę na podjęcie przez Punkt Serwisowy próby zachowania książki adresowej oraz zapisów kalendarza w celu ich odtworzenia w telefonie po naprawie (co stanowi oddzielną usługę zgodnie z cennikiem 2GSM Sp. z o.o.) i na związane z tym skopiowanie danych na komputer Punktu Serwisowego. Jednocześnie Punkt Serwisowy zastrzega sobie, iż z przyczyn od Punkt Serwisowego niezależnych w pewnych przypadkach odtworzenie powyższych danych może być niemożliwe. W żadnych okolicznościach Producent i Punkt Serwisowy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych zawartych w pamięci telefonu.
 13. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w treści Zlecenie Naprawy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 wraz z późniejszymi zmianami). Podanie danych jest dobrowolne i Klient jest uprawniony do ich poprawiania i wglądu do nich. Dane będą przetwarzane w celu wykonania usługi oraz w celach badania poziomu satysfakcji klienta. Administratorem bazy danych jest 2GSM Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cyniarska 36.
 14. W przypadku zlecenia wykonania naprawy telefonu uszkodzonego wskutek zalania/zamoczenia/narażenia na inny kontakt z cieczą, przyczyny zaistniałych uszkodzeń wykluczają udzielenie przez Punkt Serwisowy jakiejkolwiek gwarancji na wykonaną naprawę oraz iż przywrócenie pełnej lub częściowej funkcjonalności telefonu może być z tego powodu niemożliwe, na co Klient wyraża zgodę i bierze na siebie ryzyko związane z wykonaniem takiej naprawy oraz dalszym eksploatowaniem tego telefonu.
 15. Ewentualne reklamacje napraw wykonanych przez Punkt Serwisowy w ramach obsługi 2GSM ONLINE będą rozpatrywane indywidualnie. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie 14 dni licząc od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnej naprawy - a w sytuacji, gdy jest ona niemożliwa , przysługuje mu prawo do zwrotu pieniędzy za wykonaną usługę.
 16. Wysyłka reklamowanego telefonu w przypadku nieskutecznej naprawy odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu z Punktem Serwisowym na koszt Klienta. W przypadku uznania reklamacji zwrot telefonu odbywa się na koszt serwisu. W przypadku nieuwzględnionej bądź nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient.
 17. Informujemy, że naprawa telefonu wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w pamięci urządzenia. W związku z tym użytkownik zobowiazany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci urządzenia, w szczególnosci książki telefonicznej (kontaktów), plików zdjęciowych lub muzycznych. W żadnych okolicznościach Producent i Punkt Serwisowy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych zawartych w pamięci urządzenia. Opcja skorzystania z usługi odpłatnego zachowania danych również nie daje 100% gwarancji iż uda się ją wykonać, w związku z czym również może dojść to utraty danych. 
 18. Wypełniony formularz ze strony www.2gsm.pl jest równoczesnym potwierdzeniem zaznajomienia się i akceptacji zapisów tego regulaminu.

Centrum sprzedaży i serwisu 2GSM w Bielsku-Białej. Autoryzowany serwis Samsung. Serwis Nokia. Serwis Microsoft (Nokia, Lumia). Autoryzowany serwis Maxcom. Serwis Huawei. Serwis Apple.